Giải Mã Giấc Mơ Theo Freud / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Gdcn.edu.vn

Freud Nói Gì Về Giải Mã Giấc Mơ?

Mặc dù đã có nhiều học thuyết xuất hiện nhằm lý giải tại sao chúng ta lại mơ, tuy nhiên vẫn chưa có ai hiểu một cách ngọn ngành mục đích của giấc mơ, chứ chưa nói đến quá trình ta phiên giải ý nghĩa của chúng. Giấc mơ vốn đã khá khó hiểu, nắm bắt được ý nghĩa đằng sau chúng rõ ràng là vô cùng nan giải. Nội dung của giấc mơ có thể thay đổi đột ngột, có nhiều yếu tố kỳ quái, hoặc hù dọa ta bằng những hình ảnh đáng sợ. Trong thực tế, nội dung giấc mơ rất phong phú và cuốn hút, đây là điều khiến nhiều người tin rằng phải có một ý nghĩa nào đó đằng sau chúng.

While many theories exist to explain why we dream, no one yet fully understands their purpose, let alone how to interpret the meaning of dreams. Dreams can be mysterious, but understanding the meaning of our dreams can be downright baffling. Our dreams’ contents can shift suddenly, feature bizarre elements, or frighten us with terrifying imagery. The fact that dreams can be so rich and compelling is what causes many to believe that there must be some meaning to our dreams.

Một vài nhà nghiên cứu lỗi lạc như G. William Domhoff cho rằng hầu hết giấc mơ đều không nhằm mục đích thực sự nào cả. Mặc dầu vậy, giải mã giấc mơ đã trở thành một đề tài phổ biến. Mặc dù nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được mục đích của giấc mơ, nhưng nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng rằng giấc mơ thực sự có mang ý nghĩa.

Some prominent researchers such as G. William Domhoff suggest that dreams most likely serve no real purpose.1 Despite this, dream interpretation has become increasingly popular. While research has not demonstrated a purpose for dreams, many experts believe that dreams do have meaning.

Theo Domhoff: According to Domhoff:

“‘Ý nghĩa’ ở đây không có gì mang tính gắn kết chặt chẽ và bao hàm các mối tương quan mang tính hệ thống với những yếu tố khác – và nếu xem xét theo góc nhìn đó, giấc mơ thực sự có ý nghĩa. Hơn nữa, chúng là những kẻ “kể chuyện” tiết lộ khá nhiều thứ diễn ra trong tâm trí chúng ta. Chúng tôi thấy rằng khoảng 75 đến 100 giấc mơ của một người sẽ cho ta thấy một bức chân dung tâm lý khá hoàn hảo về người ấy. Hãy cho chúng tôi biết 1000 giấc mơ trong khoảng 2 thập kỷ của một chủ thể và chúng tôi có thể mang đến cho bạn một hồ sơ “tâm trí” của người đó, khá chính xác và đặc thù như kiểu dấu vân tay của họ.”

“‘Meaning’ has to do with coherence and with systematic relations to other variables, and in that regard dreams do have meaning. Furthermore, they are very “revealing” of what is on our minds. We have shown that 75 to 100 dreams from a person give us a very good psychological portrait of that individual. Give us 1000 dreams over a couple of decades and we can give you a profile of the person’s mind that is almost as individualized and accurate as her or his fingerprints.”2

7 Học thuyết lược giản về lý do tại sao ta lại mơ. 7 Theories on Why We Dream Simplified

Freud: Giấc mơ là con đường đến tâm trí vô thức. Freud: Dreams as the Road to the Unconscious Mind

Trong cuốn “Giải mã giấc mơ”, Sigmund Freud cho rằng nội dung của giấc mơ có liên quan đến sự thỏa nguyện mong muốn. Freud tin rằng nội dung hiển nhiên của một giấc mơ, hay hình ảnh và sự kiện thực trong giấc mơ, đóng vai trò ngụy trang cho nội dung tiềm ẩn hay đúng hơn là những mong muốn trong vô thức của chủ thể.

In his book “The Interpretation of Dreams,” Sigmund Freud suggested that the content of dreams is related to wish-fulfillment. Freud believed that the manifest content of a dream, or the actual imagery and events of the dream, served to disguise the latent content or the unconscious wishes of the dreamer.

Freud cũng mô tả 4 yếu tố trong quá trình này mà ông gọi là “công việc của giấc mơ”:

Freud also described four elements of this process that he referred to as “dream work”:3

– Cô đọng – Nhiều ý tưởng và quan niệm khác nhau được thể hiện trong một chu kỳ của giấc mơ. Thông tin được cô đọng lại thành một suy nghĩ hoặc hình ảnh đơn lẻ.

– Thay thế – Hoạt động này ngụy trang ý nghĩa cảm xúc của nội dung tiềm ẩn bằng cách làm nhiễu loạn những phần quan trọng và những phần vụn vặt không quan trọng trong giấc mơ.

– Biểu tượng hóa – Hoạt động này cũng góp phần “kiểm duyệt” những ý tưởng bị đè nén được chứa đựng trong những giấc mơ bằng cách chèn những vật thể nhằm biểu tượng hóa nội dung tiềm ẩn của giấc mơ.

– Xem xét lại – Trong suốt giai đoạn cuối cùng này của quá trình mơ, Freud cho rằng các yếu tố kỳ quái của giấc mơ được sắp xếp lại nhằm giúp giấc mơ trở nên dễ hiểu hơn, vì vậy mới hình thành nội dung hiển nhiên.

Jung: Nguyên mẫu và Vô thức tập thể. Jung: Archetypes and the Collective Unconscious

Mặc dù Carl Jung có một số quan điểm tương đồng với Freud nhưng ông cảm thấy giấc mơ không chỉ là một dạng hoàn thành các mong muốn bị đè nén. Jung cho rằng bản thân giấc mơ tiết lộ cả tâm trí vô thức cá nhân và vô thức tập thể, ông tin rằng giấc mơ có vai trò bù đắp lại những phần tâm hồn không phát triển đầy đủ trong đời sống lúc tỉnh. Tuy nhiên, trái với những tuyên bố chắc nịch của Jung, nghiên cứu về sau này của Hall lại tiết lộ rằng những đặc tính thể hiện ở mọi người lúc tỉnh cũng giống như những đặc tính thể hiện trong những giấc mơ.

While Carl Jung shared some commonalities with Freud, he felt that dreams were more than an expression of repressed wishes. Jung suggested that dreams revealed both the personal and collective unconscious and believed that dreams serve to compensate for parts of the psyche that are underdeveloped in waking life. In contradiction to Jung’s assertions, however, later research by Hall revealed that the traits people exhibit while they awake are the same as those expressed in dreams.

Jung cũng cho rằng các nguyên mẫu như tính nữ, bóng tối, và tính nam thường thể hiện bằng những hình ảnh hoặc vật thể mang tính biểu tượng trong giấc mơ. Những biểu tượng này, theo ông, là đại diện cho những thái độ bị đè nén bởi tâm trí tỉnh thức. Không giống như Freud, người thường cho rằng những biểu tượng cụ thể đại diện những suy nghĩ cụ thể trong vô thức, Jung lại tin rằng giấc mơ có thể mang tính cá nhân rất cao và rằng phiên giải những giấc mơ này đòi hỏi ta phải hiểu khá rõ về chính con người chủ thể.

Jung also suggested that archetypes such as the anima, the shadow, and the animus are often represented symbolic objects or figures in dreams.4 These symbols, he believed, represented attitudes that are repressed by the conscious mind. Unlike Freud, who often suggested that specific symbols represent specific unconscious thoughts, Jung believed that dreams can be highly personal and that interpreting these dreams involved knowing a great deal about the individual dreamer.

Hall: Giấc mơ là một quá trình nhận thức. Hall: Dreams as a Cognitive Process

Calvin Hall đưa ra quan điểm rằng giấc mơ là một phần của quá trình nhận thức mà tại đó, giấc mơ đóng vai trò là những “điểm hội tụ” các yếu tố trong đời sống cá nhân mỗi người. Hall nhìn vào những chủ đề và dạng thức của giấc mơ bằng cách phân tích hàng ngàn nhật ký giấc mơ từ các tham dự viên nghiên cứu, sau cũng ông tạo ra một hệ thống mã hóa định lượng chia nội dung của những giấc mơ vào một số nhóm phân loại:

Calvin S. Hall proposed that dreams are part of a cognitive process in which dreams serve as “conceptions” of elements of our personal lives.5 Hall looked for themes and patterns by analyzing thousands of dream diaries from participants, eventually creating a quantitative coding system that divided what’s in our dreams into a number of categories.

Theo thuyết của Hall, giải mã giấc mơ đòi hỏi ta phải biết được: According to Hall’s theory, interpreting dreams requires knowing:

– Những hành động của chủ thể trong giới hạn giấc mơ. the actions of the dreamer within the dream

– Những vật thể và hình ảnh trong giấc mơ. the objects and figures in the dream

– Những tương tác giữa chủ thể và những nhận vật trong giấc mơ. the interactions between the dreamer and the characters in the dream

– Bối cảnh, sự chuyển tiếp và kết quả của giấc mơ. the dream’s setting, transitions, and outcome

Tuy nhiên, mục tiêu tối thượng của giải mã giấc mơ không phải để hiểu được giấc mơ, mà để hiểu được người sở hữu giấc mơ đó.

The ultimate goal of this dream interpretation is not to understand the dream, however, but to understand the dreamer.

Domhoff: Giấc mơ là sự phản chiếu đời sống lúc tỉnh. Domhoff: Dreams as a Reflection of Waking Life

William Domhoff là một nhà nghiên cứu lỗi lạc về giấc mơ, đã thực hiện nghiên cứu cùng với Calvin Hall tại Đại học Miami. Trong những nghiên cứu quy mô lớn về nội dung của giấc mơ, Domhoff đã phát hiện ra giấc mơ phản ánh những suy nghĩ và mối quan tâm của người sở hữu nó trong đời sống lúc tỉnh. Domhoff đề xuất một mô hình nhận thức thần kinh về những giấc mơ, mà tại đó, mơ là kết quả của các quá trình sinh thần kinh và một hệ thống các giản đồ. Nội dung của giấc mơ, theo ông, là kết quả thu được từ những quá trình nhận thức này.

William Domhoff is a prominent dream researcher who studied with Calvin Hall at the University of Miami. In large-scale studies on the content of dreams, Domhoff has found that dreams reflect the thoughts and concerns of a dreamer’s waking life. Domhoff suggests a neurocognitive model of dreams in which the process of dreaming results from neurological processes and a system of schemas.6 Dream content, he suggests results from these cognitive processes.

Phổ biến Giải mã giấc mơ cho đại chúng. Popularizing Dream Interpretation

Kể từ những năm 1970, giải mã giấc mơ đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ vào công trình của các tác giả như Ann Faraday. Trong cuốn “Trò chơi giấc mơ”, Faraday mô tả những kỹ thuật và ý tưởng mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng để giải mã giấc mơ của chính họ. Ngày nay, người tiêu dùng cũng có thể mua hàng loạt các cuốn sách giới thiệu từ điển về giấc mơ, chỉ dẫn đọc hiểu các biểu tượng, và gợi ý giúp hiểu và phiên giải giấc mơ.

Since the 1970s, dream interpretation has grown increasingly popular thanks to work by authors such as Ann Faraday. In books such as “The Dream Game,” Faraday outlined techniques and ideas than anyone can use to interpret their own dreams. Today, consumers can purchase a wide variety of books that offer dream dictionaries, symbol guides, and tips for interpreting and understanding dreams.

Nghiên cứu về giấc mơ chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và thu hút sự quan tâm từ mọi người trong nỗ lực muốn hiểu ý nghĩa giấc mơ của bản thân,.Tuy nhiên, chuyên gia về giấc G. William Domhoff kiến nghị, “… trừ khi bạn thấy giấc mơ của mình là vui vẻ, khơi gợi trí óc, hay truyền cảm hứng nghệ thuật, còn không thì cứ thoải mái quên nó đi.” Những nhà nghiên cứu khác như Cartwright và Kasznial cho rằng giải mã giấc mơ có thể thực sự tiết lộ nhiều về người muốn hiểu giấc mơ của mình hơn là bản thân ý nghĩa của giấc mơ.

Dream research will undoubtedly continue to grow and generate interest from people interested in understanding the meaning of their dreams. However, dream expert G. William Domhoff recommends that “…unless you find your dreams fun, intellectually interesting, or artistically inspiring, then feel free to forget your dreams.” Others such as Cartwright and Kaszniak propose that dream interpretation may actually reveal more about the interpreter than it does about the meaning of the dream itself.

Ý nghĩa của một giấc mơ có thể tùy thuộc vào những thiên kiến trong bạn. A Dream’s Meaning Might Depend on Your Biases

Carey Morewedge và Michael Norton đã nghiên cứu về giấc mơ của hơn 1000 người từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, và Hàn Quốc. Cái họ phát hiện ra là chỉ có một số ít sinh viên tham gia vào nghiên cứu tin rằng giấc mơ của họ đơn giản chỉ là một phản ứng của não bộ với những kích thích ngẫu nhiên. Thay vào đó, hầu hết đều công nhận quan điểm của Freud rằng giấc mơ tiết lộ những ham muốn và thôi thúc trong vô thức.

Researchers Carey Morewedge and Michael Norton have studied the dreams of over 1,000 individuals from the United States, India, and South Korea.7 What they discovered is that few of the college students who participated in the research believed that their dreams were simply the brain’s response to random stimulation. Instead, most endorsed Freud’s notion that dreams reveal unconscious wishes and urges.

Tuy nhiên, cái mà họ phát hiện ra là trọng lượng và tầm quan trọng mà con người ta đặt vào những giấc mơ tùy thuộc phần nhiều vào những thiên kiến trong họ. Con người ta có thể nhớ những giấc mơ tiêu cực nếu chúng có luên quan tới người họ vốn đã không ưa. Họ cũng dễ chú tâm quá mức vào những giấc mơ tích cực nếu chúng có dính líu tới bạn bè hoặc những người họ yêu thương.

What they also discovered, however, is that the weight and importance people attach to their dreams depend largely on their biases. People are more likely to remember negative dreams if they involve people that they already dislike. They are also more likely to take positive dreams seriously if they involve friends or loved ones.

Nói cách khác, mọi người đều muốn giải mã giấc mơ của mình theo cách nào đó để khớp với những niềm tin sẵn có của chính họ về bản thân, về thế giới và những người xung quanh họ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những thứ như thiên kiến xác nhận và thiên kiến tự kỷ thậm chí còn tác động lên cách con người ta phản ứng lại với giấc mơ của mình.

In other words, people are motivated to interpret their dreams in ways that support their already existing beliefs about themselves, the world, and the people around them. The researchers found that such things as the confirmation bias and the self-serving bias even impact how people respond to their own dreams.

Các nhà nghiên cứu nhận định, vì con người ta có xu hướng quá coi trọng giấc mơ của mình nên những giấc mơ cũng có thể trở thành cái gọi là lời tiên tri tự ứng nghiệm. Nếu bạn mơ rằng mình sẽ rớt kỳ thi, bạn có thể sẽ ít còn muốn học hành hay thậm chí bị căng thẳng quá mức, rút cuộc là thi cử chẳng ra gì thật.

Because people tend to take their dreams seriously, the researchers suggest, these dreams can also become something of a self-fulfilling prophecy. If you dream that you are going to fail an exam, you might be less motivated to study or even become so stressed out that you perform poorly.

Giấc mơ có thể có hoặc có thể không có ý nghĩa nhưng thực tế vẫn cho thấy giải mã giấc mơ đã trở thành một xu hướng thịnh hành một thời. Một số người thậm chí còn dựa vào nội dung của giấc mơ để đưa ra những quyết định lớn trong đời.

Dreams may or may not have meaning but the fact remains that interpreting dreams has become a popular past time. Some people even base major life decisions on the contents of their dreams.

Tham khảo. Article Sources Domhoff GW, Fox KC. Dreaming and the default network: A review, synthesis, and counterintuitive research proposal. Conscious Cogn. 2015;33:342-53. doi:10.1016/j.concog.2015.01.019 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3134908/What-nightmares-mean-Huge-online-database-reveals-bizarre-intimate-dreams-people-world.html Schneider JA. From Freud’s dream-work to Bion’s work of dreaming: the changing conception of dreaming in psychoanalytic theory. Int J Psychoanal. 2010;91(3):521-40. doi:10.1111/j.1745-8315.2010.00263.x Jung, CJ. Four Archetypes. New York: Routledge; 2014. Hall, CS. A Cognitive Theory of Dreams. The Journal of General Psychology. 1953;49:2, 273-282. doi:10.1080/00221309.1953.9710091 Domhoff, GW. A new neurocognitive theory of dreams. Dreaming. 2001;11(1), 13-33. doi:10.1023/A:1009464416649 Morewedge CK, Norton MI. When dreaming is believing: the (motivated) interpretation of dreams. J Pers Soc Psychol. 2009;96(2):249-64. doi:10.1037/a001326 Nguồn: Như Trang https://www.verywellmind.com/dream-interpretation-what-do-dreams-mean-2795930

Giải Mã Giấc Mơ Theo Góc Độ Khoa Học

Kiểm tra và lý giải nội dung của những giấc mơ hay giải mã giấc mơ đã và luôn là vấn đề thu hút con người từ thời cổ đại. Trong văn hóa cổ đại, những người giải mộng là những chuyên gia được săn đón và trọng vọng.

Khoa học hiện đai, ở một mức nào đó, đã hướng sự chú ý khỏi việc khám phá nội dung của giấc mơ, và tập trung vào việc nghiên cứu những cơ chế của việc mơ – theo khía cạnh về tâm lý và nhận thức, và mục đích của chúng. Nhưng vẫn có những nhà khoa học đang tiếp tục khám phá nội dung của giấc mơ, và những kĩ thuật mới đã cho chúng ta khả năng quan sát nội dung giấc mơ, điều chưa từng có trước đây.

Trên thực tế, giấc ngủ là khoảng thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi những tổn thương và là một trong những quá trình nạp lại năng lượng cho chúng chúng tôi nhiên, không phải tất cả các tế bào trên cơ thể đều được nghỉ ngơi khi chúng ta đang chìm vào trong giấc ngủ.

Ở một số người, khi chìm vào trong giấc ngủ, họ vẫn còn nhìn thấy những hình ảnh, tai họ dường như vẫn nghe thấy những tiếng động. Những giấc mơ chính là bằng chứng rõ ràng nhất nói với chúng ta rằng bộ não vẫn hoạt động ngay cả khi chúng ta tưởng chừng toàn bộ cơ thể đang nghỉ ngơi.

Không phải tất cả mọi giấc mơ đều giống nhau. Giấc mơ tái hiện lại những cung bậc trong trải nghiệm của con người (đôi khi còn vượt ra khỏi những trải nghiệm này), kết hợp một chuỗi đa dạng những cảm xúc và sự kiện, thường là với yếu tố li kì. Các giấc mơ có thể hài hước, sợ hãi, buồn hay kì lạ. Mơ được bay thì phởn phơ, mơ đuổi bắt thì hãi hùng, mơ quên-ko-học-bài-cho-kì-thi thì sẽ mệt mỏi, áp lực.

Tìm hiểu về giấc mơ

Trước khi đi tìm hiểu cụ thể về giải mã giấc mơ, chúng ta cần hiểu khái niệm Giấc mơ là gì? Theo wikipedia, mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xảy ra với con người mà cũng có thể xảy ra ở các động vật có vú và một số loài chim. Tuy nhiên khi nói đến giấc mơ chúng ta thường chỉ đề cập đến hiện tượng này ở con người.

Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ. Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng cho âm nhạc.

Tác động của giấc mơ

Dựa trên một nghiên cứu được công bố trên Journal of Personality and Social Psychology, chúng ta biết được rằng con người không chỉ ghi nhớ và nghĩ về những giấc mơ một cách đơn giản. Trên thực tế, rất nhiều người nhìn nhận những giấc mơ là điềm báo trước cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai tùy theo cách hiểu cũng như niềm tin của mỗi người.

Trong một cuộc thử nghiệm tại Boston, 182 người phải cố tưởng tượng về 4 tình huống: mức báo động toàn quốc tăng cao; họ nghĩ về máy bay rơi; họ có giấc mơ về máy bay rơi; một chiếc máy bay mà họ dự định đặt vé thật sự rơi. Cuối cùng, kết quả thu được từ nhóm người này là tình huống khi họ mơ thấy một chiếc máy bay bị rơi ảnh hưởng đến đầu óc họ, khiến họ căng thẳng hơn 3 tình huống còn lại.

Ác mộng được định nghĩa rộng là những giấc mơ gây khiếp sợ, dẫn đến sự tỉnh giấc ở một mức nào đó. Những giấc mơ tồi tệ được coi như một dạng nhẹ nhàng hơn của ác mộng.

Hầu hết mọi người đều trải qua việc những cơn ác mộng trong đời, nhưng những người mơ thấy ác mộng thường xuyên lại rất hiếm và cũng ít gặp. Một phần nhỏ dân số, khoảng 5%, dựa trên số liệu của các nghiên cứu, thường xuyên có ác mộng một lần mỗi tuần.

Ác mộng có thể là kết quả của một cơ số những bức bối, bao gồm những căng thẳng, những cảm xúc mãnh liệt và những trải nghiệm gây tổn thương. Ác mộng có thể xảy ra như một tác dụng phụ của một vài loại thuốc, của việc dùng và lạm dụng thuốc phiện và chất cồn, hay bệnh tật.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người với một số tình trạng nhất định sẽ dễ có khả năng trải qua ác mộng hơn, như:

Thức đêm và ngủ ngày mà rất nhiều người muốn làm và tự hào vì việc mình là một “cú đêm”. Tuy nhiên, những giấc mơ của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu bạn là một người thích hoạt động trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Trong một bài viết trên tạp chí Sleep and Biological Rhythms, những nhà khoa học đã chỉ ra rằng những “cú đêm” thường gặp ác mộng hơn so với những người ngủ sớm.

Mặc dù những nhà nghiên cứu không thể hiểu rõ vì sao những người thức đêm lại thường gặp ác mộng hơn (ngay cả khi thời lượng ngủ trong một ngày xấp xỉ như nhau), tuy nhiên, những con số trong bảng thống kê đã cho thấy rõ điều này. Lý giải hợp lý nhất cho hiện tượng này đó là hormone cortison – loại hormone gây căng thẳng – được tiết ra đặc biệt nhiều vào buổi sáng, và nếu như bạn đang trải qua giai đoạn ngủ chưa sâu vào thời điểm này, bạn sẽ dễ gặp phải những cơn ác mộng.

Là giấc mơ lặp đi lặp lại thường xuyên với một số điểm tương đồng. Nghiên cứu chỉ ra rằng giấc mơ trùng lặp có thể có nội dung đe dọa hơn so với những giấc mơ thông thường. Khảo sát cho thấy có những mối liên kết giữa giấc mơ trùng lặp và căng thẳng tâm lí ở cả người lớn và trẻ em.

Đây là một dạng giấc mơ đặc biệt thú vị. Trong giấc mơ tỉnh, người mơ nhận thức được sự thật là họ đang mơ, và thậm chí có lúc chuyển biến và kiểm soát được giấc mơ trong lúc nó đang diễn ra.

Nghiên cứu đặt mối liên hệ giữa mơ tỉnh với mức độ hoạt động cao một cách bất thường của não bộ. Khảo sát đã cho thấy những người mơ tỉnh có tần sóng não bộ cao hơn đáng kể so với những người không có khả năng đó, và hoạt động thùy trán của não bộ cũng tăng cao hơn.

Giải mã những giấc mơ thường gặp

Trong suốt giai đoạn trưởng thành, chúng ta thường nằm mơ thấy mình rơi hơn bay. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Ian Wallace, hành động này tượng trưng cho nỗi lo mất đi sự tự chủ. Bạn không thể kiểm soát thứ gì đó được nữa vì bạn không kịp thích nghi với những thay đổi quá nhanh chóng của nó. Ngay lúc này, hãy nghĩ về khía cạnh nào trong cuộc sống (công việc, mối quan hệ, tài chính, sức khỏe) mà bạn đang phải chịu nhiều áp lực nhất và cố gắng tìm cách vượt qua nó.

Tiềm thức của chúng ta định nghĩa răng là một loại vũ khí, một dấu hiệu của sức mạnh, và khả năng đương đầu với mọi khó khăn. Penney Peirce giải thích: “Có lẽ bạn vừa mới chịu bất lực trong một tình huống nào đó ngoài đời.”

Thông thường chúng ta còn mơ thấy người thân mình bị thương, bị bệnh hoặc đang hấp hối. Trải nghiệm này làm bạn liên tục bồn chồn và lo lắng. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh tâm lý học, mọi thứ không hề xấu như vậy. Đơn giản chỉ là do nỗi sợ về tương lai và những thay đổi không thể tránh khỏi xảy ra trong cuộc sống của người thân trong gia đình bạn. Nếu bạn mơ thấy cái chết của chính mình thì có nghĩa một phần nào đó trong cơ thể bạn đang dần trở nên suy thoái và lui về quá khứ để nhường chỗ cho cái mới phát triển.

Bạn sắp sửa tham dự một kỳ thi và bất chợt bạn nhận ra mình không còn nhớ bất kỳ kiến thức nào hoặc ú ớ khi đứng trước đám đông. Không chỉ học sinh và sinh viên mà những ai đã tốt nghiệp từ cách đây khá lâu cũng có thể trải nghiệm những giấc mơ như thế này. Rất có khả năng bạn đã bị căng thẳng ngay trước khi đi ngủ hoặc cực kỳ lo âu về một điều gì đó. Trong trường hợp này bạn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn một lát.

Trong giấc mơ vô tình bạn thấy mình xuất hiện ở khu vực công cộng trong bộ trang phục lố lăng hoặc thậm chí là không một mảnh vải che thân. Trong tình huống này bạn nên chú ý đến những cảm xúc mà bạn phải trải qua khi đang mơ. Trải nghiệm này thường gây ra sự xấu hổ và ngượng ngùng.

Nhà tâm lý học Ian Wallace chỉ ra: “Điều này cho thấy bạn sợ thất bại ở công việc hoặc mối quan hệ mới và sợ người khác sẽ phát hiện ra điểm yếu của mình.” Mặt khác, nếu bạn không thấy xấu hổ mà ngược lại còn tự hào, giấc mơ này sẽ mang ý nghĩa đối lập. Có lẽ bạn chưa được người khác công nhận và ngưỡng mộ tài năng nên bạn muốn họ nhận ra được điều đó cũng như hiểu tính cách của bạn hơn.

Nếu bạn sắp đối diện với một sự kiện quan trọng trong đời và bạn mơ thấy mình hoặc bạn mình xuất hiện trong trang phục không thích hợp thì bạn sẽ bắt đầu hoài nghi. Ví dụ, trước lễ cưới, cô dâu có thể bắt gặp chú rể trong bộ quần áo của một chú hề.

Mơ thấy bị rượt đuổi hoặc quấy rối

Giấc mơ như hình trên có nhiều ý nghĩa khác nhau. Lauri Loewenberg, một chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực, nói: “Những người có xu hướng tránh mâu thuẫn, lên án sự quấy rối hoặc ghét việc gây ra rắc rối cho người khác sẽ thường mơ thấy bị kẻ khác rượt đuổi.”

Hãy chú ý đến thứ đang đuổi theo bạn – thứ đó tượng trưng cho cảm giác không thoải mái hoặc tình huống khó khăn mà bạn cố gắng không nghĩ đến ngoài đời. Nó có thể là một món nợ hoặc sự nghiện ngập nào đó. Bạn có bị đuổi bởi người mà bạn biết không?

Nếu có, kiểm tra xem bạn có hợp tác làm ăn chung hoặc cả hai có cùng quen một người bạn khác không. Có thể đó là người hay một tính cách cá nhân mà bạn không thừa nhận (một năng khiếu hoặc khao khát tiềm ẩn).

Có giả thuyết cho rằng việc mơ thấy bị rượt đuổi đơn giản là do bản năng nguyên thủy mà tổ tiên đã truyền lại. Có lẽ trong quá khứ họ đã phải liên tục chạy trốn khỏi những loài thú ăn thịt.

Ai cũng đã có ít nhất một lần mơ thấy những thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo và sau đó cảm thấy lo sợ về chính cuộc sống của mình và người thân xung quanh. Giấc mơ này ngụ ý cho những vấn đề cá nhân ngoài tầm kiểm soát hoặc cảm giác bị đe dọa bởi một thứ gì đó.

Hơn nữa, việc một số đài truyền hình liên tục đưa tin về thảm họa và khủng bố cũng góp phần làm tình hình thêm xấu đi. Hậu quả là bạn luôn cảm thấy bản thân dễ bị tổn thương trong cuộc sống thực tại.

Đôi lúc khi đang gặp ác mộng, chúng ta cố gắng hét thật lớn nhưng khi tiếng thét không còn thì nỗi sợ lại càng gia tăng. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là bóng đè.

Vào giai đoạn cuối của giấc ngủ (khoảng thời gian mà những giấc mơ dễ xảy ra nhất), bộ não cố tình khóa chặt cơ thể để ta có thể nằm yên và không “sống” được trong khi ngủ qua những cử động như chạy, nhảy…

Người bị bóng đè thường tỉnh dậy trước khi giai đoạn này kết thúc và rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ một lúc. Dấu hiệu này có thể được nhận biết khi họ không di chuyển, nói chuyện hay thở được.

Bạn mơ thấy đang sử dụng một thiết bị cầm tay và bỗng nhiên nó dở chứng. Ví dụ như điện thoại của bạn ngưng hoạt động và bạn không thể gọi được nữa. Theo Patricia Garfield, phụ nữ là đối tượng thường gặp giấc mơ kiểu này hơn đàn ông. Điều này tượng trưng cho sự lo lắng về những mối quan hệ hay mất đi cảm xúc với người nào đó.

Bạn sẽ thấy lạ vì ngay cả đàn ông cũng có thể nằm mơ thấy mình có thai. Nhà tâm lý học David Bedrick nói: “Mang thai là dấu hiệu của một ý tưởng mới lạ đang hình thành.” Theo tiềm thức, bạn mơ thấy mình “sinh ra” một kế hoạch cực kỳ sáng tạo.

Đó có thể là bất kỳ việc gì từ viết sách cho đến sửa nhà. Đã đến lúc bạn cần phải đặt mục tiêu và chứng minh cho người khác thấy cách mà bạn thực hiện điều đó. Nếu ngoài đời bạn không mang thai thì bạn sẽ có khả năng cố gắng tìm kiếm sự thành công cho những dự án sau khi mơ giấc mơ này.

Những giấc mơ mà bạn thấy mình phải cố gắng bắt kịp chuyến tàu hỏa hoặc có mặt trễ tại một cuộc họp quan trọng xảy ra khá thường xuyên. Michael R. Olsen, chuyên gia nghiên cứu giấc mơ, cho biết hình ảnh đó đại diện cho nỗi sợ sẽ đánh mất điều gì đó tất yếu trong các mối quan hệ hoặc quá trình nuôi dạy con cái.

Nếu ngoài đời bạn liên tục chịu áp lực và không đủ thời gian hoàn thành công việc, tiềm thức sẽ báo hiệu đã đến lúc bạn phải lập lại lịch biểu và dành sự ưu tiên cho những việc quan trọng.

Giấc mơ về những căn phòng mới là bài kiểm tra đánh giá sự hiểu biết về chính bản thân. Nếu trong mơ bạn thấy mình bước vào một ngôi nhà xa lạ thì điều đó cho thấy bạn đang mơ hồ về danh tính của mình và cố gắng quên đi những đặc điểm tính cách. Một căn phòng không quen thuộc nằm riêng biệt tượng trưng cho năng khiếu tiềm ẩn, kỹ năng chưa được khám phá hoặc cơ hội chưa được tận dụng.

Nhà tâm lý trị liệu, Eddie Traversa, cho rằng theo tiềm thức chúng ta liên kết từng loại phòng với từng ý nghĩa nhất định. Bếp là nơi nguyên liệu được chế biến thành món ăn, có nghĩa bạn đang trải qua những thay đổi tâm lý.

Phòng tắm đại diện cho việc tự loại bỏ những niềm tin và thái độ không cần thiết. Nơi này còn tượng trưng cho sự gột rửa nên bạn sẽ cần phải làm sáng tỏ mọi vấn đề hoặc nhìn nhận chúng theo chiều hướng khác. Phòng ngủ báo hiệu rằng bạn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

Sách hay viết về việc giải mã giấc mơ

5 bước giải mã giấc mơ – Gillian Holloway, PhD

“5 bước giải mã giấc mơ” là một quyển sách không hề dễ đọc chút nào. Nhưng nếu bạn đang có ý định nghiên cứu về những giấc mơ, bạn sẽ bị nó cuốn lấy. Dần dần từng trang một, những gì bạn đọc được từ cuốn sách này sẽ mang thứ quyền năng to lớn có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.

Giấc mơ và Diễn giải giấc mơ – Sigmund Freud

Freud có thể là nhà tâm lý học đầu tiên đề cập tới việc tại sao chúng ta mơ.

Ông chủ yếu quan tâm đến một kỹ thuật nghiên cứu gọi là phân tâm học, qua đó ông lắng nghe bệnh nhân nói về kinh nghiệm và sau đó sử dụng chúng để chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần.

Ông nhận thấy rằng bệnh nhân thường tường thuật lại những giấc mơ trong các buổi chữa trị, và do đó ông đã quyết định sử dụng chúng (những giấc mơ) như một phương pháp khoa học để đánh giá tâm lý. Ông bắt đầu nghiên cứu đầy đủ các giấc mơ cho đến cuối thế kỷ 19, và kết luận rằng giấc mơ là chìa khóa để hiểu được vô thức – một khái niệm quan trọng trong phương pháp tâm động học của ông.

Vậy bản chất của những giấc mơ là gì? Có thể bạn sẽ tìm ra được câu trả lời qua “Giấc mơ và Diễn giải giấc mơ” cùng Sigmund Freud.

Giải Mã Giấc Mơ Thấy Rắn Theo Lý Giải Của Các Nhà Khoa Học.

Theo các nhà tâm lý thì thấy rắn thường là điềm xấu, là điều không tốt lành. Khi ngủ nằm mo thay ran cũng như thấy ác quỷ, báo hiệu bạn sẽ gặp phải điềm xấu, vận xui. Trong cuộc sống hiện tại bạn gặp phải phong ba bão táp, những trắc trở.

Một số nước trên thế giới có quan niệm rằng, rắn là con vật có thể mang đến cho họ sự thắng lợi, giàu sang và phú quý. Nó là kết tinh của sự thông thái, năng lực tự nhiên và sức mạnh tinh thần, thể chất của con người. Rắn sở dĩ được coi trọng đến vậy là bởi vì nó có thể đem lại cho con người cảm giác tự tin, an bình và may mắn. Nó là đại diện là kết tinh của sự thông minh, kiến thức, trí tuệ và tuyệt nhiên nó sống mãi với thời gian.

Khi ngủ chúng ta thường không thể điều khiển giấc mơ của mình và rất nhiều người trong số chúng ta đã nằm mơ thấy rắn, với những hoàn cảnh mơ thấy rắn khác nhau: có người nằm mơ thấy bị rắn cắn, có người nằm mơ rắn vào nhà, hay có người lại mơ thấy chuột đuổi nhau với rắn….Cũng có người mơ thấy nhiều loại rắn khác nhau như: rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, rắn nước, rắn đất…..

Loài rắn tượng trưng cho nền văn hóa và các mối quan hệ xẫ hội.

Như ta đã biết thì rắn tượng trưng cho quyền lực, giàu sang, phú quý. Và đặc biệt nó là hiện thân của vua chúa thời xưa. Với đặc tính thay da của mình, rắn được cho là tượng trưng cho sự mới mẻ, sự thay đổi của tự nhiên và xã hội, đặc biệt là con người. Nó thường xuất phát từ nhu cầu làm mới bản thân, thay đổi tính cách, ngoại hình, tâm lý và sinh lý, thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Rắn thường sống theo bầy nhưng lại hoạt động riêng lẻ, thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc và trong các mối quan hệ xã hội. Sự khôn khéo pha chút táo bạo sẽ đem đến cho bạn những thành công ngoài sức mong đợi đấy.

Mỗi khi gặp ác mộng về những con rắn không ít người sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ nhưng đừng quá lo lắng vì đây có thể chính là cơ hội là điềm báo tốt lành của bạn.

Có người kể lại rằng, một góa phụ mơ thấy rắn cắn vào bụng mình, về sau bà mang thai. Đứa con được sinh ra vô cùng khỏe mạnh, kháu khỉnh, đáng yêu và rất thông minh, tài giỏi. Nhưng lại có một số người nói rằng, họ đã nằm mơ thấy rắn chui vào hàng và ngay sáng hôm sau khi tỉnh giấc, họ đã bị mất cắp và thủ phạm đã chốn thoát bằng cách chui xuống cống.

Để biết thêm về giấc mơ thấy rắn gợi đến những con số nào, mời các bạn xem sổ mơ để biết thêm chi tiết.

Theo chúng tôi