Vua Đánh Số Mấy / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Gdcn.edu.vn

Giuse Vua Giải Mộng

Đây là 1 câu chuyện nổi tiếng của tổ phụ Giuse( Joseph: Thiên Chúa cho thêm) với tiêu đề Giuse Vua Giải Mộng – Joseph King Of Dreams 2004

Bà Raphel, người vợ mà Jacob yêu thương nhất, vì hiếm muộn nên đã lớn tuổi mà không có con. Mãi sau bà mang thai và sinh hạ người con thứ 11 cho ông Jacob, và đặt tên là Joseph.

Do tin rằng Joseph là “đứa trẻ của phép lạ” nên ông bà đặc biệt thương yêu cậu bé. Nhưng cũng chính vì vậy mười người anh đâm ra ganh tị.Ngày nọ khi đi chăn cừu cùng mấy anh, cậu bị mấy anh đẩy xuống một giếng cạn và rồi bán cho đoàn con buôn, sang Ai Cập, làm nô lệ cho quan Potiphar, tổng chỉ huy thị vệ trong cung Pharaoh.

Nhờ sự thông minh và dáng vẻ sáng sủa, cậu mau chóng được giao cho làm việc nhà. Vào một đêm nọ, bà vợ ông quan động tình với cậu, nhưng cậu nhất quyết từ chối. Bà nổi giận vu oan cho cậu khiến cậu bị giam vào trong ngục đá.

Nhờ giải được mộng mà Pharaoh đặt tên chàng là “Tzafenat Paneah”, có nghĩa là “Vua Giải Mộng”. Đồng thời nhà vua giao cho chàng quyền hành như một tể tướng trong triều, đặc trách kế hoạch dự trữ lương thực cho Ai Cập.Sau bảy năm được mùa toàn vùng bị mất mùa. Trong số người đến nhận lúa cứu đói có mười người anh trước kia đã bán chàng làm nô lệ. Vậy chàng sẽ đối xử với mấy người anh như thế nào?

Có lẽ khá nhiều trong các bạn đã từng xem phim “Hoàng Tử Ai Cập”, hay sự tích Moses, là biến cố được giới nghiên cứu ước lượng là vào khoảng trên 1500 năm trước Tây lịch. Còn theo các sử gia chuyên ngành về sử Do Thái thì vụ Joseph xảy ra vào khoảng 300-500 năm trước thời kỳ Moses. Do vậy biến cố Joseph được xem như lời giải thích vì nguyên do nào mà dân Do Thái lại qua sống bên Ai Cập để rồi chịu cảnh lưu đày đến mấy trăm năm.

Kinh Vua Nước Xá Vệ Mộng Thấy Mười Việc

Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Tây Tấn. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Đ ức Phật ở tại khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Quốc vương nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc ban đêm nằm thấy mười điềm mộng. Mười điềm mộng ấy là gì?

Một là thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.

Hai là thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.

Ba là thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.

Bốn là thấy cây còn nhỏ mà đã sinh ra quả.

Năm là thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn dây.

Sáu là thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.

Bảy là thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.

Tám là thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn báng nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.

Chín là thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.

Mười là thấy suối nước chảy màu đỏ tươi.

Qua cơn mộng, vua tỉnh dậy rất kinh hoàng, sợ về chuyện nước mất thân vong.

Sáng hôm sau, vua triệu tập các hàng công khanh đại thần, Bà- la-môn thông hiểu biết về việc giải mộng, đến trước vua. Nhà vua kể cho họ nghe về mười giấc mộng trong đêm, hỏi ai có thể giải được các điềm mộng ấy.

Những người có thể giải được mộng, liền tâu vua:

-Thần có thể giải nó, nhưng sợ Đại vương nghe sẽ không vui.

Nhà vua nói:

-Hãy tự nhiên trình bày theo sự hiểu biết của khanh.

Bà-la-môn tâu với vua:

-Nên giết thái tử con vua để tế Thiên vương, lại giết cả phu nhân vua yêu nhất cùng nô tỳ hầu cận để tế Thiên vương, lại giết voi trắng đang có, giết ngựa đẹp đang trọng dụng để tế Thiên vương, nên đem nệm nằm và các thứ châu báu đẹp nơi thân vua đốt hết để tế Thiên vương. Như vậy thì tính mạng vua mới an toàn.

Nhà vua nghe vị Bà-la-môn giải mộng như vậy, nên rất ưu sầu, liền vào phòng riêng suy nghĩ.

Nhà vua có một phu nhân tên là Ma-lị, bà ấy đến phòng riêng của nhà vua hỏi:

-Vì sao Đại vương vào phòng riêng buồn rầu như vậy? Thiếp có lỗi gì chăng?

Nhà vua nói:

-Khanh đừng hỏi, nếu nghe thì chỉ khổ thêm mà thôi.

Phu nhân lại hỏi:

-Vì lý do gì mà sầu khổ?

Nhà vua đáp:

-Đừng hỏi nữa, nghe chỉ làm cho khanh càng đau buồn.

Phu nhân lại thưa:

-Thiếp là một nửa thân của Đại vương. Ngài có vui buồn gì, phải nên cho thiếp biết.

Nhà vua bảo với phu nhân:

-Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc.

Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.

Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.

Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.

Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả.

Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăndây.

Thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.

Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.

Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn bang nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.

Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.

Thấy suối nước chảy, màu đỏ tươi.

Sau khi tỉnh giấc, ta rất kinh hoàng, với giấc mộng đó lo sợ về chuyện nước mắt, thân ta và con bị chết, sợ dân chúng trong nước bị tiêu diệt. Sáng hôm sau, ta liền triệu tập các vị công khanh, đại thần, các Bà-la-môn có thể giải đoán mộng đến giải về những giấc mộng đó. Bà-la-môn giải mộng nói: “Những gì được vua yêu mến đều đem ra để tế trời”. Vì vậy nên ta rất buồn rầu.

Phu nhân tâu:

-Đại vương chớ buồn rầu. Người đi mua vàng, lấy vàng mài trên đá, màu sắc đẹp xấu đều hiện rõ ra trên ấy. Nay Đức Phật đang ở khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Đại vương nên đến hỏi Phật ý nghĩa của các giấc mộng. Đức Phật giải thế nào thì làm theo lời chỉ dạy ấy.

Nhà vua liền ra lệnh cho người hầu cận sắp đặt xa giá. Sau khi xa giá sẵn sàng, nhà vua đi xe có lộng cao tên là Bà-la-diên. Lúc ấy có cả ngàn chiếc xe nối nhau từ hoàng cung thành Xá-vệ đến rừng Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Tới quảng đường đi bộ, vua xuống xe đi thẳng đến chỗ Phật. Gặp Đức Phật, nhà vua làm lễ dưới chân Ngài và bạch:

-Đêm hôm trước con nằm mộng thấy mười việc:

Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.

Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.

Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.

Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả.

Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn dây.

Thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.

Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.

Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn bang nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.

Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.

Thấy suối nước chảy màu đỏ tươi.

Cơn mộng như vậy, con thức giấc rất kinh hoàng, sợ về chuyện mất nước, sợ về con và thái tử chết, sợ nhân dân trong nước bị tiêu diệt.

Nhà vua lại thưa:

-Xin Đức Phật vì con mà giải rõ mười điều mộng này.

Đức Phật bảo vua:

-Nhà vua chớ nên lo sợ! Mộng ấy không sao cả. Đối với bản thân vua không có gì là xấu, đối với nước, đối với thái tử, với phu nhân cũng không có gì phải lo sợ. Giấc mộng của vua là điều sẽ xảy ra vào đời sau. Người đời sau không sợ pháp luật, nhiều dâm dục tham lam, không biết đủ với một vợ, thường giận dữ, ngu si không biết hổ thẹn.

Nhà vua mộng thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đầy, còn bình ở giữa thì trống không. Bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. Đó là nói về người đời sau không chịu giúp đỡ người nghèo cùng, gần bên mình, hai bên người giàu chỉ lo biếu tặng lẫn nhau. Điều thứ nhất trong giấc mộng của vua chính là đó. Vua đừng sợ, đối với đất nước, thân vua, vợ con thảy đều không sao cả.

Nhà vua mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn, đó là về đời sau các đại thần nhận lương thực từ quan, lại nhận lương thực từ dân chúng. Điều thứ hai trong giấc mộng của vua chính là đấy. Nhà vua chớ sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa là chỉ cho về đời sau, con người chưa đến ba mươi tuổi mà tóc đã bạc. Điều thứ ba trong giấc mộng của vua chính là như vậy. Nhà vua chớ sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con thảy đều an ổn.

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả là chỉ cho đời sau, con gái còn nhỏ tuổi đã lấy chồng, bồng con không biết xấu hổ. Điều thứ tư trong giấc mộng của nhà vua chính là vậy. Nhà vua không nên lo sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con cũng đều vô sự.

Nhà vua mộng thấy một người cắt dây, sau người ấy, có một con dê chúa ăn dây, thì đó là nói về đời sau, người đi buôn bán để vợ ở nhà, vợ lén tư thông cùng đàn ông khác trong suốt thời gian chồng đi vắng. Điều thứ năm trong giấc mộng của nhà vua chính là như thế. Vua đừng lo lắng, vì đối với đất nước, bản thân và vợ con đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy con cáo ngồi trên chiếc giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng, đó là chỉ đời sau người hạ tiện sẽ giàu có, ngồi chỗ trên trước ăn uống ngon lành. Điều thứ sáu trong giấc mộng của vua đúng là vậy. Vua chẳng nên lo sợ, ngay về đất nước, bản thân và vợ con nhà vua thảy không có chuyện gì cả.

Nhà vua mộng thấy con bò lớn bú sữa bò nghé, đó là nói sự việc đời sau có những người mẹ tự làm môi giới đưa con gái mình đi vào con đường hư hỏng. Người mẹ sẽ làm công việc giữ cửa, dung tiền bán dâm của con mình để sinh sống. Điều thứ bảy trong giấc mộng của vua chính là đấy. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất nước, bản thân, vợ con của ngài đều vô sự.

Nhà vua mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy đến muốn báng nhau, sắp gặp nhau thì biến mất, đó là nói về đời sau nhiều quan đại thần không biết kính sợ trời, dâm dật tham lam, một vợ không cho là đủ, thường giận dữ ngu si không biết hổ thẹn, không sợ dân chúng trong thiên hạ. Vị thầy chuyên về cầu mưa không chịu trông nom việc thời tiết. Đế vương, quan trưởng sử, nhân dân thảy đều lo việc cầu mưa. Vị thầy ấy thấy Đế vương, các quan trưởng sử, dân chúng làm như vậy nên mây giăng bốn phía; Đế vương, trưởng sử đều vui mừng nói: “Mây đã giăng bốn phía, ắt sẽ có mưa”. Nhưng trong thời gian ngắn, mây bay tứ tán cả. Vị thầy cầu mưa cố cho thấy sự quái lạ đó là muốn làm cho vua, trưởng sử, nhân dân biết kính sợ trời đất, không còn dâm dật tham lam, chỉ sống một vợ, luôn có tâm Từ, dứt mọi sân hận. Điều thứ tám trong giấc mộng của vua, chính là như vậy. Nhà vua chớ sợ hãi, đất nước, bản thân và vợ con ngài đều bình yên.

Vua thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong suốt, là chỉ cho đời sau, nhân dân ở giữa cõi Diêm-phù-lợi sẽ không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng các bậc Trưởng thượng, không biết sửa đổi, cầu tiến. Điều thứ chín trong giấc mộng của vua chính là việc này. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất nước, bản thân và vợ con ngài đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy suối lớn, nước chảy màu đỏ tươi, đó chỉ là đời sau các vua chúa không vừa lòng với đất nước của mình nên đem quân đi đánh nước khác, phát động dân chúng tạo các thứ binh mã để cùng chiến đấu, như thành lập xe binh, mã binh, bộ binh. Thế là các thứ quân binh ấy chém giết lẫn nhau máu chảy đỏ tươi. Nhà vua khỏi phải lo sợ, vì đất nước, bản thân, vợ con của ngài thảy đều không sao cả. Các giấc mộng ấy toàn là những điều trong tương lai mới xảy ra.

Nhà vua quỳ gối, cung kính bạch Phật:

-Con được Phật chỉ dạy rõ tâm ý hết sức vui mừng, như người cầm chiếc bát nhỏ nhận mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ nên phải tìm bát lớn, có được bát lớn rồi lại nhận nữa, nên yên tâm không lo sợ bị mất.

Nhà vua lại làm lễ Phật lần nữa, lạy sát dưới chân Ngài, rồi từ giã.

Sau khi trở về cung, vua thưởng cho chánh phu nhân và phạt cắt bổng lộc các công khanh, đại thần và không còn tin lời các Bà- la-môn nữa.

Mơ Thấy Mình Được Làm Vua Có Ý Nghĩa Gì ?

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mỗi giấc mơ đều ẩn chứa một ý nghĩa tượng trưng khác biệt. Giấc mơ mang đến điềm báo trước về tương lai của bạn hoặc người thân mình sẽ gặp phải.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mỗi giấc mơ đều ẩn chứa một ý nghĩa tượng trưng khác biệt. Giấc mơ mang đến điềm báo trước về tương lai của bạn hoặc người thân mình sẽ gặp phải. Đôi lúc điềm báo mang đến là tai hại cần phải nên tránh hay là điềm lành cho chủ nhân giấc mơ.

Khi bạn nằm mơ bộ não không còn sức mạnh để điều khiển bạn muốn mơ cái gì được. Bởi vậy những tình tiết khi mơ rất đa dạng hay nói cách khác đầy sức sáng tạo. Mình mơ mặc áo long bào, ngôi trên ngai hoàng thượng và điều hành cả kinh thành. Thực sự mình mơ thấy được làm vua như vậy sẽ mang lại cho bạn điều tốt lành hay đem lại cho bạn những băn khoăn lo lắng.

Nằm mơ thấy mình được làm vua có ý nghĩa gì? Theo giải mã giấc mơ thấy vua chúa, nếu trong giấc mơ của bạn nằm mơ thấy một vị hoàng đế hay vị vua, giấc mơ này mang điềm báo thành công và uy tín sẽ đến trong tầm tay của bạn. Bạn sẽ vượt qua được những vấn đề và những nghịch cảnh trong cuộc sống. Vua chúa là biểu tượng của quyền lực và kiểm soát, giấc mơ này cũng có thể tượng trưng cho người cha của bạn. Nằm mơ thấy mình được làm vua, giấc mơ này thể hiện cho sức mạnh nam tính của bạn. Ngoài ra, giấc mơ này thể hiện tham vọng của bạn để có được quyền lực và sức mạnh, bạn có mong muốn dẫn dắt và điều khiển người khác. Giấc mơ cũng ngụ ý rằng bạn đang quá tự đề cao với niềm tin và quan điểm của mình và bạn đang trở nên quá độc đoán hoặc quá tự tin.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Quả Óc Chó Có Tác Dụng Gì? Vì Sao Được Xem Là Vua Của Các Loại Hạt?

Trong thời gian gần đây, hạt óc chó được người dùng rỉ tai nhau như một loại quả thần thánh có thể nâng cao sức khỏe và chữa bệnh.

Tuy nhiên, thực chất hạt óc chó có tác dụng gì và lợi ích của loại hạt này như thế nào thì không có nhiều người biết rõ.

9 công dụng của hạt óc chó với sức khỏe con người

Từ thời cổ đại, hạt óc chó đã được đánh giá cao là một trong những loại hạt được yêu thích nhất của nhân loại.

Trong giới y học, giá trị dinh dưỡng của hạt óc chó được đánh giá rất cao, bởi chúng có sự hiện diện của các axit béo chưa bão hoà đơn, chất xơ tiêu hóa, chất chống oxy hoá, Vitamin và khoáng chất vi lượng như ma-giê.

Mặc dù hạt óc chó có hàm lượng calo cao và được xem là thực phẩm “nhiều năng lượng” nhưng nó cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa một số căn bệnh nguy hiểm hiện nay.

Ngăn ngừa bệnh tim và các cơn đau tim

Hai trong số các hợp chất hóa học trong dinh dưỡng hạt óc chó là axit béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất chống oxy hoá hỗ trợ sức khoẻ tim mạch, ngăn ngừa các nhân tố gây mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hạt óc chó cung cấp flavonoid, chất chống oxy hóa đặc biệt, các hợp chất gốc thực vật có trong vỏ hạt hoạt động cùng với vitamin E giúp cải thiện sức khoẻ động mạch và giảm viêm.

Không những thế, quả óc chó cũng có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khoẻ tim mạch, bao gồm arginine, magiê, đồng, mangan, canxi và kali.

Các nghiên cứu cho thấy hạt óc chó có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu, đặc biệt ở những người có lượng cholesterol cao và tiểu đường.

Ngoài ra, hạt óc chó giúp ngăn ngừa tổn hại được hình thành từ bên trong các động mạch và bảo vệ khỏi sự tích tụ các mảng bám nguy hiểm.

Các lợi ích dinh dưỡng của hạt óc chó cũng giúp cho nó trở thành thức ăn tuyệt vời để hỗ trợ cholesterol và huyết áp.

Hỗ trợ chức năng não được khỏe mạnh

Hạt óc chó cũng được xem là một trong những thực phẩm tốt nhất dành cho não.

Dinh dưỡng của quả óc chó có chứa Vitamin B2 và vitamin BT, hai chất dinh dưỡng quan trọng có khả năng ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của hệ thần kinh và ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức.

Điều hòa và làm giảm huyết áp

Trong hạt óc chó còn chứa một thành phần đó là Kali. Đây là chất có tác dụng điều hòa và làm giảm huyết áp.

Bởi vậy, óc chó chính là một trong những thực phẩm vàng của các bệnh nhân béo phì và mắc chứng huyết áp cao.

Duy trì sức khoẻ cho làn da

Hạt óc chó là một nguồn vitamin E và các chất chống oxy hoá khác dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da và giảm dấu hiệu lão hóa.

Chất béo lành mạnh của hạt óc chó, cộng với khả năng cải thiện lưu thông máu cũng giúp giữ cho da được làm ẩm và có khả năng lành vết thương tốt hơn.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu và phòng ngừa bệnh tiểu đường

Quả óc chó cung cấp nhiều axít béo không bão hòa đơn giúp làm chậm lượng đường được đưa vào trong máu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hạt óc chó mỗi ngày sẽ giúp bạn hạn chế tới 25% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở cả nam và nữ giới so với người không loại hạt dinh dưỡng này.

Giúp giảm cân và phòng ngừa việc ăn quá nhiều

Chất béo lành mạnh và chất xơ tiêu hóa giúp giảm cân vì chúng giúp bạn cảm thấy no bụng, hạn chế việc ăn quá nhiều và việc ăn vặt không lành mạnh.

Mặc dù các loại hạt có hàm lượng chất béo và calo cao, nhưng chúng làm bạn cảm thấy no lâu sau khi ăn và duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn các bữa ăn ít chất béo.

Tăng hấp thu chất dinh dưỡng

Cơ thể cần có đủ lượng chất béo trong chế độ ăn uống để hấp thụ các dinh dưỡng, chất béo hòa tan như vitamin A và D.

Hạt óc chó cũng được coi là một trong những loại hạt duy nhất giúp kiềm hóa đường tiêu hóa, giảm sự tích tụ axít và cân bằng độ pH của cơ thể.

Ngăn ngừa táo bón và bảo vệ hệ tiêu hoá

Ngày nay, việc sử dụng nhiều các loại thực phẩm như thịt và đồ ăn sẵn đã trở nên phổ biến.

Và!!!

Chế độ ăn ít rau xanh, nhiều thịt này đã gây ra chứng táo bón – một chứng bệnh phổ biến hiện nay.

Táo bón tưởng chừng như là căn bệnh vô hại nhưng thực chất lại có thể phát triển thành bệnh trĩ và nguy hiểm hơn là ung thư đại tràng.

Để ngăn ngừa căn bệnh tiềm ẩn này, các bạn nên sử dụng hạt óc chó.

Trong thành phần của loại hạt này có chứa một lượng chất xơ lớn.

Khi cơ thể sử dụng, chất xơ sẽ giống như một miếng mút bọt biển giúp chà sạch tất cả những cặn bẩn và chất thải độc hại bám ở thành ruột, nhờ vậy ngăn ngừa nguy cơ táo bón và ung thư.

Có thể giúp chống ung thư và chống viêm

Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng hạt óc chó và phòng chống bệnh ung thư, bao gồm giảm nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Giúp duy trì cho sức khoẻ răng miệng và xương

Hạt óc chó là nguồn cung cấp các khoáng vi lượng, bao gồm magiê và phốt pho, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho việc xây dựng và duy trì răng và xương chắc khỏe.

Lợi ích dinh dưỡng của óc chó bao gồm khả năng ngăn ngừa sâu răng, chống sâu răng, giảm nguy cơ gãy xương và chống loãng xương.

Chống lão hóa

Hạt óc chó có chứa nhiều Vitamin E và các hợp chất chống lão hóa, do vậy nếu dùng hạt óc chó mỗi ngày có thể giúp các bạn đẩy lùi quá trình lão hóa và trẻ hóa làn gia, tăng cường sự dẻo dai và kéo dài tuổi thọ.

Hạt óc chó là nguyên liệu chính được sử dụng làm bột ngũ cốc An Mộc Hương

Mua và sử dụng hạt óc chó như thế nào?

Quả óc chó có lớp vỏ bên ngoài khá cứng, nên cách ăn thông dụng nhất là dùng kìm kẹp vỡ phần vỏ và ăn phần nhân bên trong, bỏ lớp màng ở giữa.

Nếu bạn không bạn có thể dùng búa, đập nhẹ để làm vỡ phần vỏ và tách riêng phần hạt ra.

Quả óc chó sau khi tác vỏ có thể ăn liền, nếu không thích bạn có thể quay nhẹ trong lò vi sóng sẽ giúp tăng vị bùi và thơm hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến hạt óc chó thành các loại bánh, ép lấy dầu, kết hợp với sữa tươi hay chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác phù hợp với sở thích của từng người.